چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۱۳

مردم می توانند فطریه خود را حضورا به شیرخوارگاه ها پرداخت کنند