شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۸

مرکز آموزش نظامی آمریکا در گرجستان افتتاح شد