سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۴۹

مرکز نیکوکاری مسجد وکیل بازار کرمان افتتاح شد