چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۲

مرکل و می برای مقابله مشترک با روسیه توافق کردند