جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۷:۱۳

مرگ عبدالله صالح، ریاض را در تنگنا قرار می دهد