سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۲۷

مسلمانان شهر کارمل در ایندیانا نخستین مسجدشان را می سازند