پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۲۳

مسلمانان شهر کارمل در ایندیانا نخستین مسجدشان را می سازند