یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۹

مطالبه آمریکا از ایران تبلیغاتی و نوعی عملیات روانی است