دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۰

مقام های مغربی در خصوص برگزاری تظاهرات غیر قانونی در این کشور هشدار دادند