چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۱

مقام های مغربی در خصوص برگزاری تظاهرات غیر قانونی در این کشور هشدار دادند