پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۵

مقایسه دقت روش های هالت وینترز،آریما ،تعدیل نمایی و هوشمند در پیش بینی تصادفات