یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۴

منابع ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد جلوگیری خروج سرمایه از کشور