شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۳

منطقه ویژه اقتصادی در شاهرود راه اندازی می شود