یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۴۶

مهدی المشاط: کسب پیروزی ها تا آزادسازی کامل یمن ادامه خواهد یافت