پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۷

موج محکومیت های جهانی تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی 1