شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۴

موج محکومیت های جهانی تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی 1