پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۰

موراتا برابر بارسلونا مانند فرناندو تورس است