شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

موقعیت کنونی جهان اسلام از منظر میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی