دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۹

ناامید کردن مردم از پیشرفت کشور هدف اصلی دشمن