یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۱

نادیده گرفتن درخواستهای بیماران می توانند موجب کاهش رضایت آنها شود، اما نه ...

1. درمان بیمه شدگان را دولتی نکنید! - سازمان تامین اجتماعی

6 مارس 2017 ... تورم سال 93 را 36/7 درصد اعالم کرد اما در آن سال حداقل مزد. بیش از 25 درصد ... سال بعد از آن تورم آهنگ کاهش .... درمان بیماری می تواند عوارضی جانبی برای افراد .... فرض را بر نادیده انگاشتن تورم فزاینده سال های .... این تورم است که موجب افزایش دستمزد می شود نه برعکس. ..... ارتقای ســطح رضایتمندی بیمه شــدگان اقدام به.

2. بررسی تأثیر عملکرد گروههای بهبود کیفیت بر ... - مدیریت سلامت

مشکلات بیمارستان مشخص، بررسی و ریشه یابی شده و راه حل آنها تعيين گردد. این مطالعه ... آزمون نشان دهنده تأثیر این عامل در کاهش رضایت شغلی کارکنان و رضایت بیماران است. ... می نماید اما با این وجود از اثربخشی و کارایی مطلوب بهره مند ... کارکنان و روحیه کار گروهی می شود. ... مؤثر، نادیده گرفتن اهمیت مصرف کنندگان و کیفیت پایین.

3. اثر رفتار اخلاقی مدیران بر رفتار مراقبتی پرستاران با توجه به نقش ...

وفاداری سازمانی پرستاران، کیفیت رفتار مراقبتی آنها را از بیماران در جهت مثبت متحول ... می باشد. پرستار خوب، پرستاری است که موجب راحتی بیمار. شود )2(. پرستاران ... می تواند بر روی رضایت و تعهد شغلی و وفاداری افراد تأثیر بگذارد. ... در سازمان و آنچه باید انجام دهند اشراف کامل دارند؛ اما این اشراف ..... این جواخالقی منجر به کاهش.

4. راهنمای خدمات بیماری های روانی در تورنتو - Fred Victor

52بستری شدن در بیمارستان چگونه می تواند برای بیماران روانی مفید باشد؟ ..... بدون سالمت روان انجام امور روزمره زندگی دشوار می شود. ... دادن ها یا محرومیت ها ، آزارها، مورد بی توجهی قرار گرفتن ها و ضربه های روحی در دسته ..... بحران “روانی” نوع دیگری از بحران است که به موجب آن عالیم و نشانه های بیماری ...... یک انسان کامل دارد نه یک بیماری.

5. شیوه های برخورد برای رفع لجبازی کودکان - سايت رسمي مجلات کلبه ...

تکیه کلام کودک در این سن اغلب نه، خودم، من و از این قبیل لغات است. ... اما والدین باید بدانند که اگرچه کودکشان سرسختی می کند و موجب ناراحتی آنها می شود اما او ... احتیاج به نوازش بیشتری دارند، کثرت دفعات بیماری سبب می شود طفل همیشه خود را با آه و ... دادن پاداش و امتیاز به هنگام ارائه رفتار مناسب، لجبازی در کودکان را کاهش می دهد.

6. چرا بعضي افراد بيش از حد به ديگران محبت مي‌كنند؟ - بیتوته

آنها گمان می‌کنند اگر تا جایی که می‌توانند به دیگران محبت کنند هیچ‌وقت هیچ‌کس از آنها ... می‌شود و وقتی فردی بدون درخواست، توجه زیادی می‌بیند ارزشی برای آن قائل نمی‌شود. ... اسم آن را عشق می‌گذارد اما اینگونه رفتار دیر یا زود فرد را خسته و بیمار می‌کند. ... اگر می‌خواهید مشکل‌تان برطرف شود باید آن را شناسایی کنید. .... راههای کاهش استرس ...

7. مقایسه‌ی حقوق بیماران در تحقیقات پزشکی در جهان

اﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ... وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ اﻣﺎ ... ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﺑﻴﻤﺎران اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﺷﻮد . در ﻃﻲ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول و دوم. ﺣﺪود. 70000. اﻧﺴﺎن ﺑﻲ .... ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻠﻜﻪ ... را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻗﺮار دادﻧﺪ .... ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎل ..... ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺷﻌﻪ درﻣﺎﻧﻲ، ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﻳﺖ، اﺧﺘﻴﺎر، ادراك و ﺑﻪ.

8. ﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟ - اخلاق و تاریخ پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

اﻣﺎم. ﺎن،ﯿﻗﻠ. ﺴﺎنﯾآ. ﮐﺎﻇﻢ. ﻟﻮ،. ﻨﺎﯿﻣ. ﮐﺸﺎورز. ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﺰانﯿﻣ. ﯽﺴﺘﮕﯾﺷﺎ. داﻧﺸﺠﻮ. ﺎنﯾ. ﭘﺮﺳﺘﺎر. ي. در. اراﺋﻪ ...... ي در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﻼق در داروﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻼت اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه و ﮐـﺪ .... ﻮن رازداري، رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﺪه ﺑـﻮد و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼـﻮن .... ﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ. ﻫﺎي ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ و دادن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي اﺻـﻼح آن ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘﻄـﻪ ...... ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻪ در داﺧﻞ و ﻧﻪ در ﺧﺎ.

9. دستور عدم احیا در جوامع مختلف و ضرورت وجود راهنمای اخلاقی ... - TUMS

ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺍﺧﻼﻕ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺍﺳﻼﻡ ... ﺁﻥ. ﺩﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻳﺴﺖ. ﻗﻠﺒﻲ. -. ﺗﻨﻔﺴﻲ. ﺑﻪ،. ﺻﻮﺭﺕ. ﻩﻣﻌﺠﺰ. ﺍﻱ. ﺑﻪ. ﻧﻈﺮ. ﻣﻲ. ﺭﺳﻴﺪ .... ﺍﻭ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ. ﺑﻪ ... ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮏ ﻭ ﺗﻴﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻲ ... ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺩﺍﻉ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ . ﺍﻣﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺎﻳﻞ. ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺑﺒﻴﻨﺪ .... ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣ. ﺑﻴ. ﻴﺮ. ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ. ﻲ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫ .ﻢﻴ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫ. ﻣﻳ. ﻲﻞ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ. ﻱﺎﺩﻳﺣﺪ ﺯ. ﺍﻳﻣﺆ. ﻳﺪ.

10. ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان - وزارت بهداشت

19 مه 2004 ... ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﺎر در. ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،. در ﻧﻪ. ﻓﺼﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ..... ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺑﯿﻤﺎران، آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد، ﺑُ. ﻌـﺪ آﻣﻮزﺷـﯽ ... دادﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﻤـﺎر و ﮐـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب و دوره. ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ...... دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ..... درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ . ﭼﺮا؟

11. جزوه حاكيمت باليني

سازمانی می تواند ادعا کند که توانايي اجراي حاکمیت بالینی را دارد که یکی از اجزای مهم ... ناديده گرفتن تغییرات تازه در محيط شغلي و نیازهای جديد مرتبط . .... ممكن است به بيماران آسيب بزند يا آنها را متحمل آسيب و خطر نكند اما آنچه بديهي است اثرات و ... بر تحقيق، پژوهش و شواهد باليني باشد سبب كاهش خطاها و افزايش ايمني بيمار مي شود.

12. های اجتماعی مجازی کیفی و کمی تأثیر شبکه ... - پرتال جامع علوم انسانی

19 فوریه 2017 ... تواند. به. آسیب. هویتی و پیدایش گسست در نهاد. خانواده منجر شود؛ بلکه ... در زمینه استفاده از اینترنت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی ... خود درخواست دوستی. می. فرستند و. در. سالهای بیشتر. این میزان به. 04. درصد کاهش پیدا می. کند. ؛. اما در ... ای، باعث بیگانگی انسانها از یکدیگر و موجب غریبه انگاشتن انسانها شده.

13. رازهایی که مردان متأهل باید آن را بدانند - خبرآنلاین

25 ژانويه 2014 ... رازهایی از زنان که مردان باید آن را بدانند ؛ هشت دلیـل برای خـوشحالی ... به زبان آوردن دوستت دارم موجب می‌شود که زن به عشق واقعی مرد زندگیش پی ببرد و آن را احساس کند. .... توجه قرار گرفتن و قدردانی شما را به او می دهد بلکه باعث می شود که او تمرکز ... زنان می گویند مغز مردها تک بعدی است، اما خانم ها می توانند در یک لحظه به ...

14. وضع بازار دارویی کشور و پدیده واردات داروی خارجی ... - داروسازی خوارزمی

دولتمردان ایالت متحده شد ولی در نهایت نه تنها باعث کاهش شدید تورم شد بلکه. رشد اقتصادی را نیز .... و داروســازان با اصالح باور خود می توانند آن را به. عموم مردم برسانند .

15. راه هایی برای استفاده از همه ظرفیت ذهن - مجله مشق تندرستی

تغییراتی که در هنگام بیماری در چشم ظاهر می شود ......... 34. خواب های ..... منجر شود. اما نه تنها مقدار شتاب، که جهت قرار گرفتن .... رضایت از زندگی ... موجب می شود پس از بازگشت آن ها همه آنچه را که. حس کرده اند ... غذایی می تواند به کاهش اشــتها کمک کند. ...... *درخواســت هاي تکراري کودک را ..... کــه االن داریم را نادیده نمی گیریم وقدر آرامشــی که.

16. ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر آﻣﻮزش اﺻﻮل

اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر ... اﺻﻼح رﻓﺘﺎر در ﮐﺴﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول و ... ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران دوﺳﺖ دارﻧﺪ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎري آﻧﻬﺎ، آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ..... آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد. -1 ..... ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ. ...... را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

17. نهایی بیماران روانی مزمن

9- کاهش انگ بیماری روانی و افزایش آگاهی عمومی باعث شده است، خانواده ها از انزوا خارج شود و ... خانواده ها در این مرحله می دانند که باید کاری انجام دهند اما در انجام آن ناتوان هستند . .... رعایت موارد زیر می تواند باعث تقویت اتحاد اعضای تیم درمان با خانواده شود: ..... تحمیل می شود، همچنین باعث نادیده گرفتن همسران توسط یکدیگر می گردد که می تواند  ...

18. هاي اعمال جراحی الکتيو در بيمارستان شهيد بررسی عوامل موثر بر ...

1 آوريل 1996 ... دهد علل اصلي کنسلي اعمال جراحي که باعث افزايش هزينه هاي بيماران مي. گردد شامل ..... که با کاهش آن ميزان رضايت مندي مشتريان لزوما افزايش. نمي.

19. شماره بیست و هشتم - بانک شهر

کرده اند، به معنای نادیده گرفتن باقی اعضای خانواده بانک شهر نیست. ... می دهد. آن شــود . همکاران 8655 باید با مدیران. جلسه بگذارند و آنها را توجیه کنند تا ... کوچک باشــد اما می تواند مشکل آفرین ...... شهر در ایام نوروز نه تنها دارای وجه کافی بودند بلکه در مقابل درخواست مشتریان .... آتش مثل همیشه اما مخاطبان خود را دارد و ســرمای هوا موجب کاهش.

20. قدرت نه گفتن! همین امروز به این 12 مورد نه بگویید-بیشتر از ی

این موارد شامل درخواست هایی از شما برای انجام کاری می شود که علاوه بر این که وقت شما را می گیرد، سبب نادیده گرفتن برنامه از قبل تعیین شده شما شده و هم چنین موجب ... از کودکی همواره آموخته ایم که باید برای رضایت دیگران بیشتر از خواسته های خود ارزش .... دارند نه بگویید زیرا آن ها بهانه می آورند که بدشانس هستند و نمی توانند موفق شوند.

21. 698 K - فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

از آنجا که جرم را تجاوز از قانون میدانند؛ نه تجاوز به حق های دیگران لذا بزهدیدگان جایگاهی ... قرار می دهد که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. ... زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هر گاه جبران ضرر و زیان ... و حقوق شهروندی میشود، اما به هر حال باز هم نمی تواند گویای به رسمیت شناختن آنان و به طور.

22. جایزه ای به نام محمد)ص - بنیاد ملی نخبگان

18 نوامبر 2017 ... منابع مالی محدود دست و پایشان را بسته و نمی توانند آن طور که باید و شاید، پذیرای. جوانان خوش ... خب و متنوعی انجام داده اند، اما آن ها به این مقدار نیز راضی نیستند و با نگاهی به ... مرجعیت جهان اسالم به واسطه علم و دانش میسر می شود/ فائزه کرمی. 16 ... اشباع شهرها از فارغ التحصیالن بی کار؛ پیامد نادیده گرفتن روستاها. 66.

23. برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش های ...

1 مه 2004 ... این امر موجب. می شود استرس و مشکالت روانی مختلفی را تجربه کنند. ..... و عدم برآوردن سایر نیازهای سبح پایین می تواند برآوردن آن را با مشکل مواجه کند .... يکصد و دوازده بيمار مبتال به اختالل هاي افسردگي مهاد و اضطرابي ) ...... اين رو رضايت خاطرش از زندگي کاهش مي يابد و ديدگاهي بدبينانه نسبت به زندگي پيدا مي کند ...

24. آنچه‌در‌این‌شـماره‌می‌خوانید - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پیش بینی می شود با توجه به افزایش سن جامعه و شیوع ... اما نتایج بررسیهای انجام شده در سایر کشورها حایز اهمیت است. ... 5- اصالح شیوه زندگی شامل کاهش مصرف نمک، کاهش مصرف چربی ها و کاهش وزن، ... و تأکید آن توسط داروساز میتواند در جدی تر گرفتن اصالح شیوه زندگی توسط بیمار مؤثر باشد. ... می توانند باعث ایجاد مشــکل شــوند.

25. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی - رایان طبیب

عوامل متعددی وجود دارد كه در كنار هم می توانند ایجاد كننده رضایت شغلی در افراد باشد. ... به گونه ای كه در بسیاری از موارد حتی می تواند باعث نادیده گرفتن عوامل دیگر باشد. ... و آثار سوء آن بصورت كاهش انگیزش كاركنان و تنزل بهره وری در جامعه ما مشهود می شود. ... این امر نه تنها تأثیر منفی بر سازمان یا جامعه می گذارد بلكه تا نسوج خانواده راه می ...

26. متن کامل (PDF) - مجله پژوهش پرستاری ایران

حافظه کودکان در مورد تجارب دردناک، می تواند واکنش های آنها را در مواجه با وقایع مشابه تحت ... بنابراین از مداخالتی که برای کاهش احساس درد در کودکان به کار گرفته می شود ... پاسخ و واکنش می گردد، نادیده گرفت. ... که انحراف فکر می تواند به بیمار در مقابله با درد و تجارب مربوط به ... تمرکز بر درد نه تنها سبب افزایش درد می شود بلکه بر.

27. بهترین راهکار نابودی شپش سر - شرکت پخش دارویی التیام

نادیده گرفتن چالش های بزرگ در تامین مالی و بسیار شتابزده و بدون هرگونه ... امروز اما چالش ها یکی پس از دیگری رخ می نمایند : بیماران ناالن از شــلوغی ... از آن ســو شــرکت های پخش دارو با عدم وصول مطالباتشــان چه از بخش ..... می تواند رضایت حداکثری همکاران داروساز را به دنبال ... آنتی بیوتیک موجب مقاوم شدن بدن در برابر درمان می شود ،.