یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۵۷

نادیده گرفتن درخواستهای بیماران می توانند موجب کاهش رضایت آنها شود، اما نه ...