جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۵۱

نادیده گرفتن درخواستهای بیماران می توانند موجب کاهش رضایت آنها شود، اما نه ...