سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۰

نبود سالن اجرای مناسب مشکل اصلی تئاتر دانشجویی در دانشگاه فردوسی