جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۰

نحوه محاسبه ذخیره مرخصی کارکنان قرارداد معین تعیین شد

1. تعیین نحوه محاسبه ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی - اقتصاد آنلاین

15 مارس 2018 ... سازمان اداری استخدامی نحوه محاسبه ذخیره مرخصی کارکنان قرارداد معین را ... کارکنان قرارداد معین (مشخص) از سوی سازمان اداری استخدامی تعیین شد.

2. روش محاسبه ذخیره مرخصی کارکنان قرارداد معین اعلام شد - خبرگزاری مهر ...

15 مارس 2018 ... نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کاری، ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین (مشخص) از سوی سازمان اداری استخدامی تعیین شد.

3. روش محاسبه ذخیره مرخصی کارکنان قرارداد معین - روزنامه دنیای اقتصاد

15 مارس 2018 ... مهر : نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کاری، ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین (مشخص) از سوی سازمان اداری استخدامی تعیین شد.

4. نحوه محاسبه ذخیره مرخصی کارکنان قرارداد معین تعیین شد - ایبِنا

15 مارس 2018 ... نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کاری، ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین (مشخص) از سوی سازمان اداری استخدامی تعیین شد.

5. نحوه محاسبه ذخیره مرخصی تعیین شد - خبرگزاری موج

15 مارس 2018 ... نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کاری، ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین (مشخص) از سوی سازمان اداری استخدامی تعیین شد.

6. نحوه محاسبه ذخیره مرخصی کارکنان قرارداد معین تعیین شد - الف

15 مارس 2018 ... نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کاری، ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین (مشخص) از سوی سازمان اداری استخدامی تعیین شد.

7. نحوه محاسبه ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی

15 مارس 2018 ... نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کاری، ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین (مشخص) از سوی سازمان اداری استخدامی تعیین شد.

8. شرایط اضافه کار و مرخصي کارکنان قرارداد انجام کار معین+تصوير نامه

28 ژانويه 2017 ... شرایط اضافه کار و مرخصی کارکنان قرارداد انجام کار معین+تصویر نامه ... درباره نحوه محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار و ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق ... مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد .

9. نحوه محاسبه ذخیره مرخصی کارکنان قرارداد معین تعیین شد - بانک نمونه ...

15 مارس 2018 ... نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کاری، ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین (مشخص) از سوی سازمان اداری استخدامی تعیین شد.

10. پرسش های متداول روابط کار | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

19-چنانچه در قرارداد کار کارگر متعهد شده باشد روزانه مدتی مثلاً 4 ساعت اضافه کاری داشته ... 27-آیا کارکنان شرکت های بیمه مشمول مقررات قانون کار هستند ؟ ...... جنبی و برای امکان محاسبه مزایائی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و ... دو دسته کارگران دایم و کارگران موقت تقسیم شده و روز مزدی تنها نحوه دریافت حقوق برخی ...

11. قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و .... قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر ... دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از ...... میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات ...

12. پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی

96, 96-4-12, 65876, محاسبه هزینه حق التدریس مدرسان دارای احکام کارگزینی اعضای هیات ... نحوه اعمال بند "سایر" در فرم های قرارداد کار معین (مشخص) ... نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام افزایش سه ماهه مرخصی زایمان کارکنان پیمانی و قراردادی ... تعیین تکلیف احکام حقوقی صادر شده کارکنان پیمانی کمتر از میزان حداقل تعیین شده در فصل دهم ...

13. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام، در ﺧـﺼﻮص ذﺧﯿـﺮه ﻣﺮﺧـﺼﯽ ﮐﺎر - اداره کل منابع انسانی

19 دسامبر 2010 ... در ﺧـﺼﻮص ذﺧﯿـﺮه ﻣﺮﺧـﺼﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ. ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد رﺳﻤﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻗـﺮارداد اﻧ ... ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻗـﺮارداد. اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر در. 6 ... ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ درج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮاي اﯾﻦ. اداره ﮐﻞ ... ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ در ورود و ﯾﺎ اﻋﻼم اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ذﺧﯿـﺮه.

14. آيين نامه اداري استخدامي و تشكيلاتي كاركنان غير هيأت علمي وزارت ...

ايام مربوط به مرخصي استحقاقي و استعلاجي مشمولين اين ماده و سوابق خدمت غير ..... موسسه با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روش ها را انتخاب و اقدام مي نمايد. ..... تبديل وضع کارکنان قراردادي به پيماني به شرط قبولي در آزمون استخدامي و ...... ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و ساير امتيازات اين قبيل كارمندان  ...

15. آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

مرجعی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی هیأت امنا ... پستهای سازمانی بالتصدی مصوب، به هر یک از انحاء از قبیل قراردادی، مأمور ..... کارکنان و اعضای ..... جدول نحوه محاسبه فوق العادهای شغل، جذب و ویژه دارندگان مدرک تحصیلی ...... حداکثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی عضو درصورت داشتن ذخیره مرخصی به استثنای ...

16. مرخصی استعلاجی

1-استفاده از لباس فرم تعیین شده مناسب هر بخش الزامیست. 2- تهیه و ... از ميزان ساعات كار كسر مي‌شود(ساعات كاركرد مفيد با ضريب محاسبه خواهد شد). مرخصی ... مرخصی سالانه کارکنان قراردادی مشاغل کارگری 9 روز قابل ذخیره می یاشد. ... فرمول نحوه محاسبه ساعت کار بر اساس قانون بهره وری .... 6-1 تفكيك اسناد بر اساس حسابهاي معين.

17. ناگفته‌ها از مقررات مرخصی کارگران مشمول قانون کار - تابناک | TABNAK

10 مارس 2017 ... مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از 9 روز از ... استفاده کارگر از مرخصی را تعیین و به طرفین یعنی کارگر و کارفرما ... 2- آیا می‌توان تعطیل هفتگی جمعه را بدون توافق کارگر به روز معین دیگری در هفته انتقال داد؟ .... روز جمعه بوده و ماخذ محاسبه اضافه کاری انجام شده در این روز نیز خواهد بود.

18. یک سناریو در حقوق و دستمزد - سامانه پشتیبانی نرم افزارهای مالی

11 نوامبر 2013 ... آیا اگر اصلاحی در روش محاسبه حقوق و دستمزد در طول سال جاری به وجود آمد باید برای تک ..... تبصره 3- ارقام ناشي از اعمال درصدهاي تعيين شده در اين دستورالعمل جايگزين .... مربوط به حکم حقوق کارکنان قرارداد کار معین( مشخص) می‌باشد که بر اساس مصوبه ..... حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.

19. سامانه قوانین و مقررات معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ...

آئین‌نامه صدور مجوز تحویل اموال و تجهیزات اداری دانشگاه به کارکنان قراردادی, Finance ... 1- 8- هیأت اجرایی منابع انسانی: مرجعی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از ..... جدول نحوه محاسبه فوق‌العاده‌های شغل، جذب و ویژه دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و ..... تبصره 5 – مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابلاغ این آیین نامه در هر صورت ...

20. انواع مرخصی های کارکنان دولت و آموزش وپرورش

15 مه 2013 ... انواع مرخصی های کارکنان دولت: الف-مرخصی زایمان 1 . ... هفته ای 44 ساعت اشتغال داشته باشند ، مرخصی آنان همانند کادر اداری قابل محاسبه خواهد بود. ... می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً .... به استناد شیوه نامه 6/710-1/3/87 وزارتی کارکنان قرارداد کار معین در ایام مرخصی ...

21. تبصره 2 : نحوه و ميزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمايان و دستگاه ...

در کارگاه هايي که براي مدت محدود به منظور انجام کاري معين )راه سازي و مانند ماده 151 : ... رفت و برگشت کارکنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد. .... وزارت کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در ..... بازخريد مرخصي هاي ذخيره شده کارگر در هنگام خاتمه قرارداد کار برمبناي مزد کارگر 36.

22. نحوه محاسبه پاداش پایان‌ خدمت بازنشستگان - هم رده

14 آگوست 2016 ... لینک دانلود بخشنامه ۷۱۰/۸ مورخ ۹۷/۲/۲۳ با موضوع تعیین ضریب حقوق ،حداقل ... تصویر نحوه محاسبه ضریب افزایش حقوق سال 97 کارکنان دولت ...

23. اطلاعاتی که یک کارمند باید در زمینه شغلی خود بداند - مدیریت امور ...

23 ژانويه 2017 ... مرجعی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی هیأت امنا بر اساس دستور العمل پیوست شماره .... شرایط ، نحو استفاده ، نحوه ذخیره مرخصی.

24. ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ دوﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ورود ﻫﺎي د

ﻗﺮارداد. اﺳﺘﺨﺪام. ؛». در. ﻣﻮرد. ﻣﺸﺎﻏﻞ. اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ،. ﺣﺪاﮐﺜﺮ. ﺳﻦ. در. زﻣﺎن. « ﺧﺎﺗﻤﻪ. ﻗﺮارداد. اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. » ﻧﺒﺎﯾﺪ. از. ﻫﻔﺘﺎد. ﺳﺎل .... ﻣﺪت. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺷﺪه. در. ﻣﻮارد. ﻓﻮق،. ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ. ﻏﯿﺮﻣﺆﺛﺮ. ﺑﻮده. و. ورود. ﻓﺮد. ﻪﺑ. ﺧﺪﻣﺖ. دوﻟﺘﯽ. ﻣﯿﺴﺮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﻣﺜﺎل ..... ﻫﺎي ﺑﺎرز ﻧﻈﺎم اداري ﭘﻮﯾﺎ و ﮐﺎرآﻣﺪ، آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ...... ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ذﺧﯿﺮه ﻣﺮﺧﺼﯽ، اﻣﮑﺎن ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ.

25. نحوه محاسبه مرخصی و دستمزد کارمندان و کارگران براساس قانون کار ...

در این مقاله به بررسی نحوه محاسبه مرخصی می پردازیم. ... ساعات بیشتری کار میکنند تا ساعات کار هفتگی که بر اساس قانون تعیین شده اجرایی شود. ... به موجب ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمیتواند در ســال بیشتر از ۹ روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند. ... کارفرما صورت بگیرد، زیرا در دوره نحوه محاسبه مرخصی بدون حقوق، قرارداد کار به ...

26. رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرای قانون مرخصی 9 ماهه ...

این صفحه تلاشی است به منظور تحقق قوانین ، از جمله قانون مرخصی 9ماهه زایمان، جق مهد ...

27. قانون بيمه بيكاري + آيين نامه اجرايي آن

با تشکر به خاطر تمام مطالب سایت لطفا در مورد قوانین مربوط به کارکنان خدمات کشوری هم ...