چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۱

نخستین مجموعه آموزشی ساحلی کشور در بندرانزلی راه اندازی می شود