شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۳۱

نرم افزار های erp بومی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

1. ايتنا - نرم افزار های erp بومی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

14 جولای 2018 ... سوالاتی مانند : برنامه erp چیست؟ چه ویژگی و قابلبت هایی باید از آن انتظار داشته باشیم؟ چرا سازمان ها باید از نرم افزار های erp بومی استفاده کنند؟

2. ERP چيست؟ | همکاران سیستم

24 فوریه 2016 ... ERP یک بسته نرم افزاری کاربردی درون سازمانی، جامع و سازمان نگر، ... با توجه به تعاریف فوق می‌توان دریافت مهم‌ترین ویژگی یک سیستم ERP فرآیندگرا بودن آن ... به سرعت، اطلاعات مورد نیاز خود را جهت اخذ تصمیمات در اختیار داشته باشد. ... بومی نبودن و عدم تطابق نرم‌افزارهای ERP خارجی با کسب و کار کشورمان ایران.

3. ERP؛ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﺑﻘﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ

ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻄﺮح. ﻣــﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ... ﺗﺎ ERP ﻫﺎی. آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺳﺎزی ﻛﺮده و ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ، از ... ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزی. ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ERP ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺮان ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳــﺖ و ... ﺑﺎﻳﺪ وﻳﮋﮔــﻲ ﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی آن ﻧﻴﺰ در. ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ... ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ. در ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

4. تفاوت بین ERP و نرم افزار حسابداری در چیست! - بلاگ سایت قیاس

16 جولای 2017 ... یک راهکار نرم افزار ERP می تواند تمام ویژگی های نرم افزار حسابداری را به علاوه سایر ویژگی ها داشته باشد. این نرم افزار یک سیستم مدیریت منابع ...

5. مدیریت حرفه ای پروژه پیاده سازی ERP دانا سیستم

معمولا پس از مرحله انتخاب نرم افزار ERP بزرگترین چالش استقرار این سیستم ها، پیاده ... نرم افزارهای فعلی مورد استفاده، مخاطرات و محاسن فرایندهای فعلی داشته باشد. ... پروژه باید ماژول هایی را در فاز اول انتخاب کند که مطمئن باشد براحتی قابل پیاده .... در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما حضور داشته و مدل بومی سازی شده خود را در.

6. نرم افزار erp و چالش های اجرای سیستم erp در کشور - جام جم آنلاین

15 مه 2018 ... امروزه سازمان های زیادی با نرم افزار erp آرین سیستم و با استفاده از بهترین ... مناسب چه سازمان هایی در ایران است و یا چه چالشهایی را به همراه دارد که مدیران باید ... یا امکان افزودن یا تغییر در مراکز هزینه و پستهای سازمانی وجود داشته باشد.

7. ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP - سامه آرا

ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP. اهمیت آمادگی جهت پیاده سازی ERP از آن جهت است که سازمان بودجه لازم جهت انجام این پروژه را داشته باشد، زمان Go ... بسیاری از سازمان ها گمان می کنند نرم افزاری که به درستی کار کند، آمادگی برای ERP را .... سازمان باید دنبال چه ویژگی هایی در یک پارتنر ERP باشد؟

8. بررسی تأثیر پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع ... - مجله اقتصادی

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﻣﻨ. ﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن. (. ERP. ) رﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎداری را .... ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺎﯾﺪ. ﺄﺗ. ﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ،. زﯾﺮا اﯾﺠﺎد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ... ﺣﻞ ﻧﺮم. اﻓﺰاری. ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺪف ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ERP. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و. اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ راه. ﺣﻞ ﻧﺮم ... ﻧﺼﺐ و راه. اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﮐ. ﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ آن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و. در.

9. ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺴﺘﻢ ﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴ ﺆ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ - دانشگاه تهران

5 سپتامبر 2012 ... ﻧﻴﺎزﻫﺎي. ﻛﺴﺐ. وﻛﺎر. و. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي. ﻛﺎرﺑﺮدي. اﺳﺖ. [2]. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻧﺮم. اﻓﺰاري. ERP. ﺣﻴﻄ .... ﻫﺎي. ERP. ﻪﺑ. ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮ .ﺪﻧ. اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ. ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻳﺎ. ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻮ. ﻧﺪ. ﻳا . .... ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ اراﺋـﻪ ﭘﺎﺳـﺨ. ﻲ ... ERP. از ﻃﺮﻳﻖ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ... ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي. در. ﺑﺮ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ. اوزان ﻣﻨﺎﺳﺐ در. ﻈﻧ. ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ...

10. ايتنا - نرم افزار های erp بومی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

ایتنا - چرا شما به نرم افزار های erp نیاز دارید؟ هدف از پیاده سازی erp افزایش بهره وری ...

11. نرم افزار های erp بومی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

فرآیندهای ساده و ترویج فرهنگ همکاری در سازمان است. در نتیجه هزینه ها به حداقل می رسند ...

12. یک نرم افزار برای محاسبه بهای تمام شده باید چه قابلیت‌هایی ...

... قابلیت‌هایی داشته باشد ... شده باید چه قابلیت‌هایی ... ویژگی‌های یک نرم‌افزار ...

13. یک مبارزه خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ | ژیار آنلاین

چه نوع مبارزه ای شما را برنده خواهد کرد؟ نکات زیادی وجود دارند که شما باید برای انجام مبارزه ای عالی آنها را رعایت کنید.

14. آرین سیستم - داشبورد منابع انسانی چه ویژگیهایی باید داشته ...

... نرم افزار erp ... برخی از ویژگی های نرم‌افزارهای ... چه وِیژگیهایی باید داشته باشد ...

15. آرین سیستم | نرم افزار حسابداری پیشرو چه ویژگی هایی باید ...

ویژگی های نرم افزار ... باید چه ویژگی هایی داشته باشد ... پیشرو باید چه ویژگی هایی ...

16. به نظر شما یک صدای خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟

اولین چیزی که یک خاننده باید داشته باشد رنگ صدای خوب است که شاید بعضی انسان ها صدای شبیه به هم دارند اما در تمامی انسان ها متفاوت است.

17. آرین سیستم - نرم افزار حسابداری ارزی چه ویژگی­هایی باید ...

نرم افزار حسابداری ارزی چه ویژگی­هایی باید داشته باشد؟ سازمان ها در صورتی می توانند در حوزه کاری خود پیشرفت کنند که بتوانند درست و طبق اصول در شرایط مختلف به تصمیم گیری های مهم بپردازند.

18. گوهر دانش

موضوع پایان نامه چه ویژگی هایی باید داشته ... نرم افزار ... هایی باید داشته باشد.

19. مدیران پروژه موفق چه ویژگی‌هایی دارند؟ | همکاران سیستم

حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم‌افزار شرکت‌های ... چه ویژگی‌هایی ... پروژه را داشته‌ باشد.

20. دوربین مداربسته پلاک خوان (LPR) چیست و چه ویژگی هایی دارد ...

ویژگی های دوربین ... نرم افزار دوربین ... نقش مهمی در عملکرد کلی سیستم داشته باشد.

21. قفس مرغ عشق به عنوان محل زندگی پرنده باید چه ویژگی هایی ...

نرم افزار; رویدادها ... پرنده باید چه ویژگی هایی داشته ... مناسب تر می باشد. قفس های ساخته ...

22. قفس بلدرچین با کیفیت عالی و قیمت مناسب چه ویژگی هایی دارد ...

... تشکیل شده باشد. توری های استاندارد ... قیمت مناسب چه ویژگی هایی دارد و ... نرم افزار;

23. دانلود رایگان برنامه های پولی اندروید چه ایرانی چه خارجی

همان طور که خود نیز میدانید نرم افزار های ... های اندرویدی می باشد ... ویژگی هایی ...

24. تکنولوژی NFC چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

تکنولوژی NFC چیست و چه ویژگی هایی ... در دانلود نرم ... افزار های erp بومی باید چه ...

25. نقش نرم افزار CRM در صنایع غذایی چیست؟

در این مقاله به نقش ، مزیت و ویژگی های نرم افزار ... های erp (برنامه ... داشته باشند. در نرم ...

26. هاست سی پنل چیست و یک هاست سی پنل حرفه ای چه ویژگی هایی دارد

... سی پنل حرفه ای چه ویژگی هایی ... در 7 روز هفته داشته باشد. ... پنل به نرم افزار ...

27. دانلود اسکچاپ 2018 به همراه کرک و آموزش نصب فارسی

اسکچاپ 2018 چه پیشرفت هایی داشته ... های این نرم افزار ... نرم افزار دیگه ای باید ...

28. پنج ویژگی یک نرم افزار حسابداری موفق | 02155434180 | novinacc

... ویژگی های نرم افزار حسابداری ... در موفقیت را داشته باشد، و ... نرم افزار erp ...

29. نرم‌ افزار ERP - shomaran.com

این سیستم‌ها دارای دو ویژگی ... سیستم‌های نرم‌ افزار erp باید ... نرم‌افزار داشته باشد.

30. خبرجو | چرا کسب و کارهای کوچک باید از نرم افزار مدیریتی ...

شرکت‌های بزرگ از نرم‌افزار ... داشته باشد. زیرا این نرم ... باید تا 15 شهریور بومی ...

31. خبرگزاری فارس - نرم افزار ERP سیستم برنامه‌ریزی منابع ...

همچنین باید توجه داشته باشید چه ... افزار erp باید داشته باشد ... ویژگی‌های نرم افزار ERP ...

32. دانلود نرم افزار - مالتی مدیا، امنیتی، گرافیکی، کاربردی و ...

... شرکت می‌باشد. این نرم افزار ... کرومیوم ویژگی های خلاقانه ... نرم افزار های ...

33. همکاران سیستم نسخه‌ی ابری از نرم‌افزار ERP راهکاران را ...

شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ هلدینگ بزرگ ال جی در چه حوزه‌‌هایی ... ی erp بومی ... نرم‌افزار و ...

34. 10 ویژگی یک کارشناس فروش حرفه ای

... فروش که ویژگی های شخصی خود ... و چه ثبت در نرم افزار ) ... داشته باشد امکان ...

35. 5 نرم افزار اتوماسیون اداری برتر

نرم افزار های ... باید آن ویژگی ها را داشته باشد . ... با ویژگی ها و ماژول هایی که ...

36. جیرا فارسی - ارائه بسته بومی‌شده جیرا برای زبان فارسی

امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزار ... از نرم‌افزار را داشته ... چه قابلیت‌هایی نرم ...

37. برنامه‌ریزی منابع سازمانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... سامانه‌های erp اصولاً باید شامل حداقل ویژگی ... داشته باشد. ... های اصلی نرم‌افزار erp ...

38. تخمین هزینه و زمان در پروژه‌های نرم‌افزاری | LinkedIn

در پروژه‌های تولید نرم‌افزار بر ... آن‌ها وجود داشته باشد. ... چه کسی باید ...

39. نرم افزار دبیرخانه - yeganehsoft.ir

در كنار تمامی قابلیت هایی كه یك نرم افزار دبیرخانه باید داشته باشد از ... های وارده و ...

40. یکپارچگی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM و مدیریت ...

در این مقاله، به شرح تفاوت های میان نرم افزار crm و erp ... باشد. سیستم erp ... چه نوع نرم ...

41. مقدمه ای بر نرم افزار آموزش الکترونیکی

در سال های نرم افزار ... محیط هایی و با چه ... است و باید هم فرق داشته باشد.

42. ویژگی های اتوماسیون اداری که حتما باید بدانید

امکان سنجی، اجرا و استقرار نرم افزار erp; ... باید ویژگی های ... وجود داشته باشد و از ...

43. وبلاگ دکتردکتر - drdr.ir

جستجو را نمی توان یکی از بخش های اصلی نرم افزار ... چه ویژگی هایی باید داشته ... باشد. در ...

44. آموزش تشخيص ويندوز 32 يا 64 • آموزش نرم افزار

آموزش فعال سازی نرم افزار; آموزش های ... یا نرم افزار می باشد و ... باید چه کار هایی ...

45. دانلود بازی ps4 , دانلود نرم افزار , دانلود فیلم , دانلود ...

نرم افزار مدیریت ... بازی را داشته باشد، می ... ورود به آن باید این راز های ...

46. نرم‌افزارهای رشته مهندسی عمران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اگر چه این نسخه از سری نرم ... ویژگی‌های نرم‌افزار ... پیشرفته این نرم‌افزار می‌باشد.

47. پی سی دی | دانلود بازی,فیلم,نرم افزار,اندروید و انیمیشن

... باید نرم افزار ... فایل ها می باشد ، این نرم افزار که یکی ... ویژگی‌های بسیار ...

48. بایگانی‌ نرم افزار موبایل

نرم افزار دارای ویژگی ... توسعه های خودش داشته باشد و ... های ست مخصوص زوج‌هایی ...

49. وزیر ارتباطات: فراگیرشدن فیلترشکن‌ها اثرات مخرب امنیتی ...

... پر از باج‌افزار شود و باید ... های بومی است و ما ... وجود داشته باشد. ...

50. نرم‌افزار ضدویروس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویژگی‌های یک نرم‌افزار ... به این معنی که نرم‌افزار باید ... هایی دربارهٔ نرم‌افزار ...

51. دانلود Free Download Manager v5.1.36.7160 x86/x64 - نرم ...

نرم افزار مدیریت ... Free Download Manager تمام ویژگی هایی که شما ... قابلیت های کلیدی نرم افزار ...

52. نرم افزار کاربردی - vatandownload.com

نخست باید داده‌های خام ... برخی از ویژگی های نرم افزار magix ... داشته باشد، نرم افزار ...

53. نرم افزار CRM | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری | نرم ...

آیا از روش های سنتی ... شما موثر باشد. نرم افزار crm این ... ویژگی نرم افزار crm شما ...

54. معرفی نرم افزارهای طراحی سایت

دو روش کلی برای طراحی سایت وجود دارد، روش اول روشی است که مدیر یا طراح سایت از نرم ...

55. ۵ ویژگی مهم که هنگام خرید گوشی هوشمند باید در نظر داشت ...

با پیشرفت تکنولوژی افراد به دنبال ویژگی های جدید ... چه قابلیت هایی ... نرم افزار ...

56. جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | هزینه ...

... به همراه داشته باشد ... erp شامل سخت‌افزار، نرم ... erp باید داده های سیستم ...

57. اساس طرح ریزی یک برنامه ریزی موفق چیست؟

کامپیوتر و نرم‌افزار. ... چه ویژگی هایی باید داشته باشد! ... و مزیت های یک برنامه ...

58. نرم­افزار داده کاوی Weka - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

... نرم افزار های ... می‏­باشد. این نرم­افزار به ... تعیین ویژگی‏‏هایی که باید صرف ...