یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۱۱

نشت گاز در کرمان سانحه آفرین گردید ضرورت رعایت نکات امنیت