دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

نشت گاز در کرمان سانحه آفرین گردید ضرورت رعایت نکات امنیت