چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۱

نشست امشب تعیین مزد کارگری به نتیجه نرسید