چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۶

نظر زائری در مورد آتش زدن پرچم آمریکا