پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۳

نقدی کوتاه بر صوفیه و دراویش دشمن صالح بهتر از دوست فاسد است