جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۷

نقدی کوتاه بر صوفیه و دراویش دشمن صالح بهتر از دوست فاسد است