شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۰

نقد تقریر راو از منظر متکلمانِ غربی