دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

نمونه گیری از خانواده کاپیتان و سه خدمه نفتکش ایرانی در پزشکی قانونی فارس