پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۳۵

نهاوند رتبه نخست نوسازی مسکن روستایی کشور را دارد