جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۰

نگاه توحیدی محور شاخص قدردانی از شهدا در نسل سوم است

1. دیدار مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و سما لنگرود با خانواده شهدای دانشجو - آنا

6 فوریه 2018 ... مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و سما لنگرود با خانواده شهدای دانشجو دیدار کردند. ... نگاه توحیدی محور شاخص قدردانی از شهدا در نسل سوم است. چهارشنبه 23 ...

2. غرس 200 اصله نهال در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مسئولان لنگرود - آنا

6 مارس 2018 ... نگاه توحیدی محور شاخص قدردانی از شهدا در نسل سوم است. چهارشنبه ... ۳۲۹ درخت به یاد شهدای دانشگاه آزاد اسلامی در واحد یادگار امام غرس شد. سه‌شنبه 15 ...

3. ​​​​​​​​رقابت 1500 داوطلب آزمون نظام مهندسی گیلان در دانشگاه ...

11 مه 2018 ... نگاه توحیدی محور شاخص قدردانی از شهدا در نسل سوم است ... و آتش نشانی شهرستان لنگرود که در این امر به ما یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را دارد.

4. بیانات مقام معظم رهبری در مناسبتها - دانشگاه امام صادق پردیس خواهران

تا کنون موفّق نشدند؛ امید بسته بودند بلکه بتوانند نسل دوّم و سوّم انقلاب را .... اگرچه شهدای این حادثه جزو بهترین و برجسته‌ترین عناصر نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ... بیانات امام را که انسان نگاه میکند، می‌بیند حضرت عازم و جازم بوده است برای این که ..... عید غدیر اگرچه شاخص فرقه‌ی امامیه‌ی شیعه است، ولی در واقع با مفهوم و محتوا و ...

5. پیام به کنگره‌ی جهانی هزاره‌ی شیخ مفید - khamenei.ir

17 آوريل 1993 ... نسل علمی امروز با بزرگداشت مفید و نشر آثار مکتوب او، در حقیقت وظیفه‌ی ... حوزه‌ی «قم» که مرکز بزرگ حدیث و جانشین «کوفه»ی قرن دوم و سوم بوده و حوزه‌ی «ری» ... بیشک محور و نقطه‌ی درخشان و مایه‌ی درخشش این حوزه شیخ مفید بوده است. ... مفید مجمع و ملتقای شگفت انگیزی است از بیشتر ویژگیهایی که چهره‌های شاخص ...

6. صــنعتگـــازپیشتاز در حمایت از کاالی ایرانی - شرکت گاز استان ...

9 مه 2018 ... همه باید تالش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملّی؛ یعنی اگر چنانچه ... موسسه فرهنگی هنری نگاه نو تهرانتولید محتوا و اجرا:.

7. شهدای احمدآباد

شهدای احمدآباد - ... + نوشته شده در جمعه سوم خرداد ۱۳۹۲ ساعت 7:43 توسط روح الله جباری | نظر بدهيد ... عبارات فوق سئوالاتی است که بعضی از نوجوانان و جوانان ( یا به قولی نسل سومی‌ها) از ..... بهرام با قدرشناسی به او نگاه کرد و گفت: «خوب می‌دونی رضا! ...... رهبر انقلاب اسلامي، نيروي زميني ارتش را بخش مهم و محور ارتش خواندند و بر لزوم برنامه ...

8. list kamel maghalat jadid 89-1 - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

15 سپتامبر 2011 ... ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺌﻮال اﺳﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان آن. ﻫﺎ. در ... و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي دو ﻧﺴﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﮑﺎف ﻧﺴﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺠﺬور ﮐﺎي ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ..... در راﺳﺘﺎي ﺳﺌﻮال ﺳﻮم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش .... ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺪا و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺎدت ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﻧﺮم دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ... ﺟﻨﮓ ﻧﺮم آﺳﯿﺐ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ.

9. سـنتز نانـو ذرات اکسـید روی - ResearchGate

توسـعه فنـاوری نانـو نقشـی بـه سـزا داشـته انـد، شایسـته سپاسـگزاری اسـت. ... ملـی و بیـن المللـی، شایسـتگی شناسـایی و قدردانـی از برتریـن هـای خـود در ایـن حـوزه را ... آرزومنـدم تـا در سـایه انقـاب اسـامی كـه یـادگار خـون شـهیدان ماسـت توفیـق اسـتمرار ...... یاسمین توحیدی ..... در بخـش دوم و سـوم ابتـدا اکسـید گرافـن بـه روش هامـر سـنتز شـد.

10. Iran Interlink exposing Mojahedin Khalq Rajavi cult

دیدار آن سینگلتون از کمپ عراق جدید (سابقا اشرف). مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در پروسه ...