یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۵۵

نیت حقیقی ترکیه در عراق و سوریه مبارزه با پ.ک.ک نیست