جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۰

نیروهای دولتی سوریه وارد یک شهر کلیدی در غوطه شرقی شدند