یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۰۱

نیمی از بازماندگان برج سوخته گرنفل اسکان داده نشده اند