چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۵

هرگونه رابطه با رژیم صهیونیستی حرام و جنایتی نابخشودنی است