چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۱

هر کسی به سمت دوقطبی شدن جامعه برود، در مسیر خواست آمریکا حرکت کرده است ...