یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۹

همه تعهدهای شرکت ملی گاز در سال 96 محقق شد