جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۷

همکاری مغز و فناوری برای حرکت دست فلج