چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۶

هیچ راهی جز مقاومت مسلحانه برای بازگرداندن فلسطین وجود ندارد