دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

هیچ زائر ایرانی در انفجار تروریستی کاظمین صدمه ندیده است