پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۳:۰۹

هیچ زائر ایرانی در انفجار تروریستی کاظمین صدمه ندیده است