یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۱۲

هیچ زائر ایرانی در انفجار تروریستی کاظمین صدمه ندیده است