شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۲

وابستگان نظامی 25 کشور خارجی از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش بازدید کردند