شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۱

وابستگان نظامی 25 کشور خارجی از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش بازدید کردند