شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۹

واحد 3 نیروگاه گازی خلیج فارس به شبکه سراسری برق متصل شد