چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۳۰

وزارت بهداشت باید بر اداره بیمارستان های مستقل نظارت کند