جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۸

وزارت خارجه گزارش مغرضانه صلیب سرخ را محکوم کرد