دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۲

وزیر ارشاد به تماشای گروه موسیقی سورنای لرستان نشست