یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۰۷

وقتی سوار تاکسی شدم راننده مرا به محل خلوتی...!