دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

وقتی سوار تاکسی شدم راننده مرا به محل خلوتی...!