پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۶

وقتی عادل لج آدم را در می آورد این دیگر چه کلمه ای است برادر؟