پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۲

ویزیت رایگان 50هزار نفر در پایان رزمایش مردمیاری ارتش