شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۵

ویزیت رایگان 50هزار نفر در پایان رزمایش مردمیاری ارتش