دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۱

پاره کردن برجام به معنی پاره کردن قطعنامه شورای امنیت است تهدیدات شب ...