پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۵

پاسخ قاطع سید محمد خاتمی به ادعای بن بست سیاسی و لزوم رجوع به آرای عمومی ...