دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۴

پایبندی به مکتب پیامبر اخلاق را فدای امیال سیاسی و دنیوی نکنیم