چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۳

پروردگارا یاریم کن تا خالصانه و برای رضای تو بجنگم