سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۳۶

پروردگارا یاریم کن تا خالصانه و برای رضای تو بجنگم